Erfolge

2016:

10.04.2016, IHA Salzburg: VV 1

22.05.2016, IHA Wieselburg: SG4

13.08.2016, IHA Innsbruck: V1, Jugendbester

14.08.2016, IHA Innsbruck: V1, Jugendbester, Alpenjugendsieger

10.12.2016, IHA Wels: SG2

10.12.2016, IHA Wels, Klubsiegerschau Österreichischer Doggenklub: SG4

11.12.2016, IHA Wels: SG3

2017:

05.03.2017, IHA Graz: SG1

09.04.2017, IHA Salzburg: V2, Res. CACA

21.05.2017, IHA Wieselburg: V1

10.06.2017, Doppel CACIB Klagenfurt: V1, CACA, Res. CACIB

11.06.2017, Doppel CACIB Klagenfurt: V1, CACA, CACIB, Best of opposite sex, Alpensieger

19.08.2017, IHA Innsbruck: V1

20.08.2017, IHA Innsbruck: V2, Res. CACA

Comments are closed.